Prevádzkový poriadok

1#

 

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia Akvavita, s.r.o., vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MP SR č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MF SR č. 226/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technolog. zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu.

 

2#

 

V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého, z lesných plodov. Prevádzkovateľ pálenice poskytuje službu pálenia destilátov len z kvasov dovezených pestovateľmi, nie zo zdrojov pálenice.

 

Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom ročnom období..

 

Na základe zákona o spotrebnej dani z liehu a súvisiacich predpisov si pestovateľ môže dať vyrobiť vlastný destilát z vlastných surovín v množstve 43 litrov absolútneho alkoholu (l.a.) za polovičnú sadzbu dane za jedno výrobné obdobie. Pri výrobe destilátu nad uvedený limit platí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane.

 

#3

 

Prevádzkovateľ pálenice prijme kvas na ďalšie spracovanie na základe žiadosti pestovateľa. Vzor žiadosti poskytne prevádzkovateľ. Za kvalitu kvasu zodpovedá pestovateľ. Kvas nesmie obsahovať žiadne cudzie prímesi alebo predmety (drevo, plasty, drôty a pod.). Kvas vykvasený v železných (pozinkovaných) nádobách pálenica neprijme odmietne spracovať.

 

Pri preberaní kvasu prevádzkovateľ kontroluje najmä jeho množstvo, vôňu , chuť, ako aj druh obalov, alebo či kvas nie je znehodnotený tak,že nie je vhodný na výrobu destilátu.

 

V prípade, že prevádzkovateľ zistí nevhodnosť kvasu na výrobu destilátu, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie.

 

#4

 

Minimálny odber kvasu na pálenie je 150 litrov.

 

Vyrobený destilát je pestovateľ povinný najneskôr do 30 dní prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa spolu so spotrebnou daňou z liehu. Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ je oprávnený vydať vyrobený lieh plnoletému členovi jeho domácnosti, ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátu .

 

5#

 

Pestovateľ odoberie vyrobený destilát do svojich nádob. Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vyrobený destilát, kontrolovať jeho množstvo a stupňovitosť, ak o to požiada.

 

Vypálený destilát nesmie byť predmetom predaja.

 

6#

Pracovníci pálenice sú povinní sústavne dbať, aby boli dodržiavané predpisy bezpečnosti pri práci, technologický a výrobný postup výroby destilátu a prevádzkový poriadok.