O nás

Naša prevádzka

Naša prevádzka vznikla 16. 9. 2011. Pri budovaní pálenice sme sa inšpirovali vysokým záujmom obyvateľov obce Hrašné, okolitých obcí a tiež chalupárov o spracovanie ovocia na ovocný destilát.

Používame modernú technológiu spracovania ovocia, a takisto poskytujeme príjemné prostredie pre zákazníkov a odborné poradenstvo.

Technológia

V našej pálenici máme k dispozícii 2 destilačné zariadenia KPD 300l s kapacitou do 300la KPD 600 s kapacitou do 600l kvasu.
destilačná kolóna KPD, pálenica Hrašné
Fotogaléria
vstúpiť
Fotogaléria
Vstúpiť
Previous
Next
Informácie

Prevádzkový poriadok pálenice

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia Akvavita, s.r.o., vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MP SR č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MF SR č. 226/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technolog. zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu.

# Pestovateľ odoberie vyrobený destilát do svojich nádob. Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vyrobený destilát, kontrolovať jeho množstvo a stupňovitosť, ak o to požiada.

# Vypálený destilát nesmie byť predmetom predaja.

# Pracovníci pálenice sú povinní sústavne dbať, aby boli dodržiavané predpisy bezpečnosti pri práci, technologický a výrobný postup výroby destilátu a prevádzkový poriadok.