O nás

Naša prevádzka

Naša prevádzka vznikla 16. 9. 2011. Pri budovaní pálenice sme sa inšpirovali vysokým záujmom obyvateľov obce Hrašné, okolitých obcí a tiež chalupárov o spracovanie ovocia na ovocný destilát.

Používame modernú technológiu spracovania ovocia, a takisto poskytujeme príjemné prostredie pre zákazníkov a odborné poradenstvo.

Technológia

V našej pálenici máme k dispozícii 2 destilačné zariadenia KPD 300l s kapacitou do 300la KPD 600 s kapacitou do 600l kvasu.
destilačná kolóna KPD - pálenica Hrašné
Fotogaléria
vstúpiť
Fotogaléria
Vstúpiť
Previous
Next
Informácie

Prevádzkový poriadok pálenice

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia Akvavita, s.r.o., vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MP SR č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MF SR č. 226/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technolog. zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu.

# Pestovateľ odoberie vyrobený destilát do svojich nádob. Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vyrobený destilát, kontrolovať jeho množstvo a stupňovitosť, ak o to požiada.

# Vypálený destilát nesmie byť predmetom predaja.

# Pracovníci pálenice sú povinní sústavne dbať, aby boli dodržiavané predpisy bezpečnosti pri práci, technologický a výrobný postup výroby destilátu a prevádzkový poriadok.